ยอดมวยไทย


วันที่ ถึง  /    /  
ลำดับที่ 1
90.9%
คะแนนการชก 159 ดาว จากคะแนนเต็ม 175
คะแนนนิยม 127 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 2
82.7%
คะแนนการชก 153 ดาว จากคะแนนเต็ม 185
คะแนนนิยม 95 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 3
84.4%
คะแนนการชก 152 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 18 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 4
96.7%
คะแนนการชก 145 ดาว จากคะแนนเต็ม 150
คะแนนนิยม 41 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 5
92.3%
คะแนนการชก 143 ดาว จากคะแนนเต็ม 155
คะแนนนิยม 164 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 6
75.3%
คะแนนการชก 143 ดาว จากคะแนนเต็ม 190
คะแนนนิยม 66 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 7
82.9%
คะแนนการชก 141 ดาว จากคะแนนเต็ม 170
คะแนนนิยม 114 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 8
78.3%
คะแนนการชก 141 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 70 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 9
74.2%
คะแนนการชก 141 ดาว จากคะแนนเต็ม 190
คะแนนนิยม 130 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 10
83.6%
คะแนนการชก 138 ดาว จากคะแนนเต็ม 165
คะแนนนิยม 94 ดาว
โปรแกรมล่าสุด