ยอดมวยไทย


วันที่ ถึง  /    /  
ลำดับที่ 1
86.9%
คะแนนการชก 152 ดาว จากคะแนนเต็ม 175
คะแนนนิยม 76 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 2
81.6%
คะแนนการชก 151 ดาว จากคะแนนเต็ม 185
คะแนนนิยม 81 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 3
81.7%
คะแนนการชก 147 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 17 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 4
95.3%
คะแนนการชก 143 ดาว จากคะแนนเต็ม 150
คะแนนนิยม 38 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 5
91%
คะแนนการชก 141 ดาว จากคะแนนเต็ม 155
คะแนนนิยม 136 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 6
74.2%
คะแนนการชก 141 ดาว จากคะแนนเต็ม 190
คะแนนนิยม 63 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 7
73.7%
คะแนนการชก 140 ดาว จากคะแนนเต็ม 190
คะแนนนิยม 123 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 8
77.2%
คะแนนการชก 139 ดาว จากคะแนนเต็ม 180
คะแนนนิยม 54 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 9
81.2%
คะแนนการชก 138 ดาว จากคะแนนเต็ม 170
คะแนนนิยม 88 ดาว
โปรแกรมล่าสุด
ลำดับที่ 10
87.7%
คะแนนการชก 136 ดาว จากคะแนนเต็ม 155
คะแนนนิยม 103 ดาว
โปรแกรมล่าสุด